OPS2016 - Koulu katsoo tulevaisuuteen

Teemaseminaari

‹ Takaisin

Lisää omaan ohjelmaan

Aika: Torstai klo 13:15 - 14:30, Esityssali 23

Puheenjohtaja: Asko Lippo

Esiintyjät:

  • Irmeli Halinen, Opetushallitus
  • Juho Helminen, Opetushallitus

Avainsanat: tvt-taidot, monilukutaito, opetussuunnitelman perusteet

Kohderyhmä: Esi- ja alkuopettajat, luokanopettajat, aineopettajat, rehtorit
Esiopetus Perusopetus

Esitykseen liittyvä linkki: http://www.oph.fi/ops2016

Opetussuunnitelman perusteet uudistuvat ja uusien perusteiden pohjalta laaditaan paikalliset opetussuunnitelmat. Niiden mukaiseen opetukseen siirrytään syksyllä 2016. Teemaseminaarissa pohditaan, miten opetussuunnitelmat vastaavat muuttuvan maailman haasteisiin:  Mikä muuttuu, miksi ja miten? Millaista on tulevaisuuden koulun toimintakulttuuri ja pedagogiikka ja miten määrittyy oppilaan rooli? Millaista osaamista muuttuva maailma nuorilta edellyttää? 
 
Opetussuunnitelman perusteisiin tulee uutena elementtinä laaja-alainen osaaminen. Luonnoksessa on nimetty seitsemän tulevaisuuden kannalta keskeistä, koko koulua eli kaikkia oppiaineita läpileikkaavaa  laaja-alaista osaamisaluetta, kompetenssia, joilla vastataan tulevaisuuden haasteisiin. Niistä esitellään tarkemmin kaksi: monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. 
 
Monilukutaito on opetussuunnitelmassa uusi käsite, joka auttaa ottamaan haltuun kaikki aikamme lukutaidot perinteisestä kirjoitetun tekstin luku- ja kirjoitustaidosta digitaaliseen, monimediaiseen ja monikanavaiseen tekstien tulkinnan ja tuottamisen taitoon. Kukin oppiaine ohjaa oman tiedonalansa kielen ja tekstien ymmärtämiseen, sille keskeiseen tapaan välittää ja tuottaa tietoa. 
 
Opetussuunnitelman perusteissa määritellään oppilaan tieto- ja viestintäteknologian osaaminen vuosiluokkakokonaisuuksittain. Teemaseminaarissa esitellään, millaisia osaamisen polkuja perusteet viitoittavat oppilaille ja millainen on käsitys digitaalisesta oppimisesta.