Muuttuva opettajankoulutus: Roihuaako pedagogiikka, sulaako teknologia?

Teemaseminaari

‹ Takaisin

Lisää omaan ohjelmaan

Aika: Torstai klo 11:45 - 13:00, Esityssali 36

Puheenjohtaja: Jari Multisilta

Esiintyjät:

  • Piia Näykki, Oulun yliopisto
  • Päivi Häkkinen, Jyväskylän yliopisto
  • Tiina Silander, Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos
  • Sini Kontkanen, Itä-Suomen yliopisto
  • Essi Vuopala, Oulun yliopisto
  • Kati Mäkitalo-Siegl, UEF/ Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto
  • Teemu Valtonen, Itä-Suomen yliopisto
  • Emma Kostiainen, Jyväskylän yliopisto/opettajankoulutuslaitos

Avainsanat: opettajankoulutus, yhteisöllinen oppiminen, oppimisen taidot, TPACK-taidot, uuden ajan opettajuus

Kohderyhmä: Koulun ja opettajankoulutuksen kehittämisestä kiinnostuneet
opettajat, opettajankouluttajat, opetuksen suunnittelijat, opetuksen kehittämisestä ja oppimisesta kiinnostuneet tutkijat ja opettajat

Opettajankoulutus on merkittävässä asemassa pyrittäessä vastaamaan tietoyhteiskunnan osaamisvaatimuksiin. Menestystekijöinä korostuvat erityisesti oppimis-, ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaidot sekä taito hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Merkittävää on tukea myös opettajaksi opiskelevien tietoisuutta syvällistä oppimista tukevista strategioista, ja tarjota opiskelijoille mahdollisuuksia näiden tulevaisuuden avaintaitojen tietoiseen kehittämiseen. Teemaseminaarissa ’Muuttuva opettajankoulutus: Roihuaako pedagogiikka, sulaako teknologia’ tarkastellaan opettajaksi opiskelevien kehitystä oppimisen asiantuntijoiksi kolmen teeman kautta, joita ovat

1) oppimisen itsesäätely- ja yhteisöllisen oppimisen taidot,

2) TPACK-taidot ja asenteet tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöä kohtaan sekä

3) yhteisöllisen ongelmanratkaisun taidot, ilmiöpohjaisuus ja yhteisöllinen opettajuus.

 

Teemaseminaarin ensimmäisessä teemassa pohditaan oppimisen itsesäätelyä ja yhteisöllistä oppimista opettajankoulutuksessa. Aihetta lähestytään kahden opintojaksototeutuksen kautta, joissa tavoitteena on ollut kehittää opettajaksi opiskelevien oppimisen taitoja teknologiatuetun oppimisen kontekstissa. Erityistä huomiota on kiinnitetty strategisen oppimisen, yhteisöllisen vuorovaikutuksen, oppimisen itsesäätelyn sekä sosiaalisesti jaetun säätelyn taitoihin. Toisessa teemassa tarkastellaan TPACK-taitojen kehittymistä sekä asenteita tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöä kohtaan “Flipped classroom” -opintojaksolla, jolloin sovellettiin sulautuvan ja yhteisöllisen oppimisen lähestymistapoja. Lisäksi tarkastelussa ovat syksyllä aloittaneet luokanopettaopiskelijat, jotka ovat saaneet käyttöönsä henkilökohtaiset oppimisympäristöt (PLE-personal learning environment). Kolmantena lähestymiskulmana on yhteisöllisen opettajuuden tietoinen kehittäminen sekä oppiainerajat ylittävä pedagogiikka opettajankoulutuksessa. Kerromme kokemuksia kehittämishankkeesta, jossa kotiryhmällinen luokanopettajaopiskelijoita opiskelee koko kandivaiheen ilmiöpohjaisesti tutkivan oppimisen mallia soveltaen ja tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.


Teemaseminaarin yleisö aktivoidaan mukaan soveltaen Kalamalja -keskustelumenetelmää, jossa pohditaan tulevaisuuden opettajuutta ja opettajankoulutuksen kehittämistä. Seminaarin alustajat avaavat keskustelun ja rohkaisevat yleisöä tulemaan mukaan. Lopuksi keskustelu kootaan pohtimalla kysymystämme roihuaako pedagogiikka ja sulaako teknologia. Teemaseminaarin aikana yleisöllä on lisäksi mahdollisuus äänestää mm. tulevaisuuden opettajan tärkeistä taidoista.