Käänteinen opetusmenetelmä peruskoulun kemian opetuksessa

Foorumiesitys

‹ Takaisin

Lisää omaan ohjelmaan

Aika: Torstai klo 17:00 - 17:30, Esityssali 12

Puheenjohtaja: Jussi Kytömäki

Esiintyjät:

  • Jarkko Joki, Nöykkiön koulu/ Espoon kaupunki

Avainsanat: interactive whiteboard, Online-video, flipped classroom, peruskoulu

Kohderyhmä: Aineenopettajat / matemaattis-luonnontieteelliset aineet

Flipped classroom eli käänteinen opetusmenetelmä vapauttaa opettajan arvokasta aikaa luennoimisesta jokaisen oppilaan yksilölliseen kohtaamiseen ja ohjaamiseen. Esityksessä kerrotaan kokeilusta, jossa peruskoulun kemian opetusta on toteutettu käänteisellä opetusmenetelmällä käyttäen apuna sähköistä oppimisympäristöä, interaktiivista esitystaulua ja online-videoita. Oppilaat ovat opiskelleet uuden asian katsomalla kotona opettajan tekemiä opetusvideoita sähköisessä oppimisympäristössä. Oppitunneilla on näin pystytty enemmän keskittymään laboratoriotöihin ja opitun asian omaksumiseen jokaisen oppilaan yksilöllisessä tahdissa erilaisten harjoitustöiden avulla. Opettajan aika on vapautunut oppitunnilla luennoimisesta oppilaiden yksilölliseen ohjaamiseen. Videoiden tekemisessä on hyödynnetty interaktiivista valkotaulua ja videoiden jakamisessa ja yksilöllisen ja monimuoto-oppimisympäristön luomisessa sähköistä oppimisympäristöä. Esityksessä kerrotaan, miten flipped classroom-opetusmenetelmä saadaan toimimaan jo peruskoulun yläluokilla ja millaisia kokemuksia opettajalla ja oppilailla on menetelmästä. Lisäksi kerrotaan, miten oppilaat saadaan motivoitua videoiden katsomiseen ja miten videoiden ohella voidaan tarjota sähköisen oppimisympäristön avulla erilaisia tapoja opiskella asioita. Kokeiluun on osallistunut 54 9-luokkalaista oppilasta. Oppilailta on kerätty palautetta menetelmän vaikutuksesta heidän oppimiseensa ja opiskelumotivaatioon. Tarkoituksena on kertoa myös opettajan kokemuksia opetusmenetelmän käyttöönotosta. Mitä kannattaa ottaa huomioon videoita suunniteltaessa, pitääkö videot tehdä itse vai voiko käyttää muiden tekemiä videoita?  Miten videoiden tekemisessä voidaan hyödyntää interaktiivista esitystaulua ja miten videoiden ohelle voidaan rakentaa monimuotoinen oppimisympäristö käyttämällä sähköistä oppimisalustaa materiaalien integroimisessa. Miten toimitaan, jos kaikki oppilaat eivät katso opetusvideoita ja miten oppitunnit muuttuvat flipped classroom-metodin vaikutuksesta.  Esityksen ydin on siinä, miten tekniikka voi parhaimmillaan palvella pedagogiikkaa ja muuttaa opetuskäytänteitä enemmän oppilasta ja oppimista palvelevaksi. Siihen ei kuitenkaan riitä pelkkä tekniikan käyttö, vaan se vaatii myös uudenlaista ajattelua opettajalta. Flipped classroom auttaa parhaimmillaan opettajaa kohtaamaan oppilaansa yksilöllisesti ja huomioimaan erilaiset oppimistavat. Se vaatii kuitenkin opettajalta tekniikan osaamisen lisäksi pedagogista ajattelua.