Mobiilivideot ja MoViE-ympäristön käyttö eri oppiaineissa

Foorumiesitys

‹ Takaisin

Lisää omaan ohjelmaan

Aika: Torstai klo 15:30 - 16:00, Esityssali 24

Puheenjohtaja: Pekka Ollikainen

Esiintyjät:

  • Johanna Penttilä, CICERO Learning, Helsingin yliopisto
  • Marianna Vivitsou, CICERO Learning, Helsingin yliopisto

Avainsanat: digitaalinen oppimisympäristö, videoklipit, tablet-laitteet, älypuhelin, digitaalinen tarinankerronta

Kohderyhmä: Luokanopettajat
Luokanopettajat ja aineenopettajat, jotka ovat kiinnostuneita mobiililaitteiden käytöstä ja videoinnista osana opetusta. Aihepiirin kanssa tekemisissä olevat tutkijat, kehittäjät ja suunnittelijat.

Esitys on englanninkielinen.

Älypuhelimia ja tabletteja on toistaiseksi hyödynnetty oppimisessa ja opetuksessa vain vähän, ja sitäkin enemmän viihteeseen. Mobiililaitteet tarjoavat kuitenkin mittavia mahdollisuuksia kouluoppimisen ja -opetuksen tukemiseen. Tässä esityksessä kuvataan mobiililaitteiden käyttökokemuksia luonnontieteellisten ja humanististen aineiden opetuksessa ja oppimisessa Suomessa ja kansainvälisesti. Kahdessa esiteltävässä opetuskokeilussa käytettiin salasanasuojattua, vuorovaikutteista oppimisympäristöä (MoViE), jonne oppilaat latasivat mobiililaitteilla kuvaamiaan videoita ja editoivat niitä. Oppilaiden käytössä oli lisäksi mobiililaitteille tarkoitettu MoViE-sovellus.


Luonnontieteissä tutkimusjoukkona oli neljä viidettä luokkaa kahdesta suomalaisesta alakoulusta. Pyrkimyksenä oli selvittää, miten oppilaat oppivat fysiikkaa ja kemiaa, kun heille annetaan tavallisen opetuksen lisäksi videointiin perustuvia oppimistehtäviä. Lisäksi haluttiin tietää, kuinka heidän kiinnostuksensa näitä aineita kohtaan kehittyy tutkimusjakson aikana. Oppilaat kuvasivat hankkeen aikana videoita sekä oppitunneilla että kotona. He käyttivät kuvaamiseen omia mobiililaitteitaan ja koulun tarjoamia välineitä (esim. älypuhelimet, tabletit, videokamerat jne.). Tässä esityksessä käydään läpi tutkimukseen elo-marraskuussa 2013 osallistuneiden oppilaiden ryhmähaastatteluiden tuloksia.

 

Humanistisissa tieteissä tutkimusjakso toteutettiin yhteistyössä tutkijoiden ja opettajien kanssa niin, että opettajat vastasivat itsenäisesti opetuksen toteutuksesta, ja tutkijat antoivat tukea opetuksen suunnitteluun ja teknologian käyttöön. Oppilaiden tekemien videoiden aihepiirit räätälöitiin opetussuunnitelman pohjalta kunkin luokan tarpeisiin sopiviksi, ja hankkeen kuluessa videoinnista tuli osa jokapäiväistä koulunkäyntiä. Tässä esityksessä esitellään tuloksia 11 hankkeeseen loka-joulukuussa 2012 osallistuneen opettajan haastatteluista.


Oppilaat ja opettajat kertovat haastatteluissa muun muassa opetuskokeilun avainkokemuksista sekä kuvattujen videoiden aihepiireistä ja laajemmin niiden tekemisestä. Luonnontieteiden osalta oppilaat kertovat lisäksi muun muassa asioista, joita he oppivat opetuskokeilun aikana. Opettajat puolestaan kertovat, miten oppilaiden luovuus ja aloitteellisuus näkyivät hankkeen aikana sekä minkä tyyppisiä taitoja oppilaat hankkivat.


Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että videoiden kuvaaminen ja editointi auttoivat kummassakin tapauksessa oppilaita kiinnittämään monipuolisesti huomiota opiskeltavien asioiden eri ulottuvuuksiin. Lisäksi oppilaat pitivät videoiden koostamista mielenkiintoisena, ja kokivat MoViE-alustalla tapahtuvan sosiaalisen vuorovaikutuksen (kommentit, keskustelut, annotaatiot jne.) kannustavaksi. Molemmissa hankkeissa havaittiin kuitenkin myös, että teknologian integroiminen opetukseen on jossain määrin haasteellista siinä, että työskentelystä saadaan tavoitteellista.

Esitys pidetään englanninkielellä.