Sähköinen oppikirja yhteisöllisenä oppimisympäristönä

Foorumiesitys

‹ Takaisin

Lisää omaan ohjelmaan

Aika: Torstai klo 14:00 - 14:30, Esityssali 12

Puheenjohtaja: Jorma Vainionpää

Esiintyjät:

  • Johannes Pernaa, e-Oppi Oy
  • Jarkko Lampinen, Peda.net / Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos

Avainsanat: oppimisalusta, LMS, PLE, sähköinen oppikirja, e-oppiminen, kustannusala

Kohderyhmä: Tutkijat, kehittäjät, suunnittelijat
Valitsimme suunnittelijat ja kehittäjät, mutta käytännössä asia koskee koko opetusalaa.

Esitykseen liittyvä linkki: http://www.e-oppi.fi, https://peda.net

Opetusala on murroksessa. Sähköiset oppimisympäristöt ovat kehittyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana siten, että ne mahdollistavat sekä yhteisöllisen että henkilökohtaisen oppimisen. Työelämän vaatimukset ovat lisänneet painetta koulusektorin tieto- ja viestintätekniseen ja pedagogiseen kehittämiseen.  Lyhyellä aikavälillä tämä konkretisoituu esimerkiksi sähköisten ylioppilaskirjoitusten muodossa, joka nopeuttaa digitaalistumista. Ensimmäisinä kehittämiskohteina ovat oppimateriaalien ja opettajien pedagogisen osaamisen päivittäminen ja uutta ajattelua tukevat arviointimallit. Tämän foorumiesityksen tavoitteena on esitellä kuulijoille, millaisia mahdollisuuksia sähköisten oppikirjojen käyttö yhteisöllisenä ja henkilökohtaisena oppimisympäristönä tuo edellä mainituille haasteille.

Asetettuun tutkimustavoitteeseen pyrittiin hakemalla vastausta seuraavalle tutkimuskysymykselle: Millaisia mahdollisuuksia sähköisen oppikirjan käyttö oppimisympäristönä tuo opetuksen, oppimisen ja arvioinnin uudistamiselle. Tutkimus toteutettiin perehtymällä ensin aihetta käsittelevään tutkimuskirjallisuuteen, jonka pohjalta suunniteltiin aitoon opetustilanteen perustuva tutkimusasetelma. Tutkimus toteutettiin tutkimukseen valitun pilottikoulun oppilaiden tuotoksia analysoimalla ja opettajia haastattelemalla. Analysoituja oppilastuotoksia olivat oppimispäiväkirjat ja oppimistehtävät. Keskeisiä tarkastelukohteita olivat opettajien ja oppilaiden kokemukset.

Tutkimuksen kirjallisuusosan perusteella saatiin selville, että TVT:lla voidaan saavuttaa neljä asiaa oppimisen tukemisessa. 1) Mediarikkaat oppimisympäristöt (kuva, ääni, teksti, simulaatio, animaatio) mahdollistaa pedagogisen monimuotoisuuden. 2) Pedagoginen monimuotoisuus mahdollistaa oppimisen vapauttamisen ajasta ja paikasta sekä monipuolisen sosiaalisen vuorovaikutusympäristön. 3) Näiden avulla voidaan tukea entistä paremmin erilaisten oppijoiden motivaatiota ja kiinnostusta. 4) Lopulta tämä johtaa uudenlaiseen käsitykseen korkealaatuisesta oppimisesta, mikä muuttaa oppimisen elinikäiseksi ja yhteisölliseksi prosessiksi, jossa arviointi kohdistuu muistamisen sijaan analysointiin, arviointiin ja uuden luomiseen.

Tutkimuksen empiirinen osa osoitti, että sähköinen kirja oppimisympäristönä vaikuttaa olevan hyvä ratkaisu tutkimuskirjallisuudesta nostetun modernin oppimiskäsityksen tukemiseen. Opettajat saavat suoraviivaisen teknologisen opetusympäristön, mikä nopeuttaa ja helpottaa opettajan työtä. Oppilaat saavat oppimiseen integroidun sähköisen ympäristön, jonka avulla he pystyvät tukemaan oppimista omilla kiinnostuksen kohteillaan. Tämä sitouttaa ja ohjaa ajattelua muistamisesta uuden luomiseen.

Tutkimuksessa todettiin myös, että teknologinen kehittäminen on haastavaa. Oppimisympäristön täytyy olla muokattava, yhteisöllinen ja elinikäinen. Opettajalla tulee olla ylläpitäjän oikeudet, mikä helpottaa kirjan käyttöönottamista. Yhteenvetona voidaan todeta, että tutkimus- ja kehittämissuunta sisältää erittäin paljon potentiaalia ja tutkimustyötä aiheen parissa kannattaa jatkaa.